Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Novetats en el servei i les condicions de contractació de l'IIT-BCN al COAC

Novetats en el servei i les condicions de contractació de l'IIT-BCN al COAC

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Amb l'objectiu de millorar i  ampliar les prestacions que ofereix el servei de tramitació de l’Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT), la Junta de Govern del COAC ha aprovat un conjunt d'accions. 

En primer lloc, es presenten les noves condicions de contractació del servei de l’IIT-BCN al COAC, on s’estableix un procediment per a aquells expedients que es tramiten i que són objecte d'anul·lació o desistiment, entre d'altres.

Així, els expedients que restin paralitzats durant un període superior a sis mesos, per causes imputables al tècnic autor del treball o al client, incorreran en caducitat del procediment i meritaran les despeses de gestió aprovades per la Junta de Govern. Passat aquest termini, es procedirà a deixar sense efecte legal el document o al tancament i arxiu de l'expedient, segons el cas, sens perjudici que, si posteriorment se n'iniciés un de nou, la informació obrant en l'expedient caducat es pugui tornar a utilitzar.

Els clients i els tècnics autors d'un treball admès a tràmit d’emissió de l’IIT podran desistir de la seva sol·licitud abans de l'atorgament, denegació o caducitat d'aquest. El desistiment s'ha de fer per escrit i ha de ser sol·licitat conjuntament pel client i pel tècnic, o bé per aquest últim si declara sota la seva responsabilitat que la relació contractual amb el client s'ha resolt. El desistiment donarà lloc al deure de la part o parts que el presentin de rescabalar al COAC dels costos de gestió aprovats per la Junta de Govern.

Per tant, es meritarà una taxa sobre els treballs presentats a IIT respecte dels quals s’hagi produït un desistiment per part de l’interessat durant el procés de tramitació o bé s’hagi produït la caducitat de l’expedient, atès que el COAC ha realitzat la tasca de revisió administrativa i tècnica de l’IIT.

Podeu consultar les noves condicions de contractació del servei de l’IIT-BCN.

En segon lloc, per tal de millorar i ampliar les prestacions que s'ofereixen, s'ha creat un servei complementari a l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) al COAC, consistent en la preparació de la documentació dels PDF a tramitar en els expedients IIT-BCN. La preparació del format PDF no inclou la revisió formal ni la revisió tècnica dels documents ni, en cap cas, l’elaboració de cap documentació escrita, gràfica, de caràcter tècnic o administratiu de l’expedient.

Podeu consultar les noves condicions del servei de preparació de la documentació PDF de l’IIT-BCN.

7/07/2023
Tornar