Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE

Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 24 de març es va publicar al BOE el Reial Decret 178/2021, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. La modificació entrarà en vigor l'1 de juliol de 2021.

Els darrers anys, la publicació i modificació de diverses directives europees relacionades amb l'eficiència energètica*, fan necessària l'adequació de la reglamentació estatal per tal de recollir les obligacions que se'n deriven. Així mateix, també es fa necessari considerar les prescripcions que han de contribuir a assolir les mesures d'eficiència energètica que s’inclouen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

En aquesta línia, es modifica el RITE introduint noves definicions, adaptant-ne d'existents i incorporant noves obligacions per a les instal·lacions tèrmiques relatives als sistemes d’automatització i control, a la mesura i avaluació de l’eficiència energètica, al disseny ecològic i etiquetatge energètic i al seu règim d’inspecció, entre d’altres.

A més, per tal d'ampliar el foment de l'ús d’energies renovables –en coherència amb les directives europees i amb la modificació del CTE de 2019–, s'incorpora la interconnexió a la xarxa urbana de calefacció i refrigeració així com les energies residuals.

Aquesta modificació del RITE serà d’aplicació a partir de l’1 de juliol de 2021 als projectes que sol·licitin llicència d'obres, o l'autorització administrativa corresponent, i a les instal·lacions existents únicament quan es reformin i pel que fa el seu manteniment, ús i inspecció.

* Les modificacions o noves prescripcions provenen, principalment de les següents directives:
D. (UE) 2018/844 que modifica la d’Eficiència energètica dels edificis (D.2010/31/UE) i la d’Eficiència energètica (D.2012/27/UE)
D. (UE) 2018/2002 d’Eficiència energètica
D. (UE) 2018/2001 de Foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables
D. 2009/125/CE Marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia
Reglament (UE) 2017/1369 Marc per a l’etiquetatge energètic

Consulta el text complet del RD 178/2021
31/03/2021
Tornar