[TERMINI FINALITZAT] La Generalitat aprova un ajut als autònoms que incorpora els adscrits a mutualitats alternatives

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
[AVÍS]: El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat que el termini de presentació de sol·licituds ha quedat tancat un cop exhaurida la dotació pressupostària destinada a l'ajut.


El Govern de la Generalitat ha fet públic un nou Decret Llei pel qual s’estableixen noves mesures socials per fer front a les conseqüències de la crisi de la COVID-19. Entre les mesures aprovades, s’estableix un ajut en forma de prestació econòmica de pagament únic dirigit tant a persones adscrites al RETA (Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social) com als que estan en règims alternatius a aquest (en el nostre cas, l’HNA).

Finalment, doncs, els mutualistes poden accedir en igualtat de condicions que la resta d’autònoms als ajuts que l’Administració catalana ofereix per pal·liar els efectes de la greu crisi actual.

La nova mesura arriba després d’una intensa tasca tant del COAC com de la resta de col·legis professionals, també a través de la Intercol·legial, per exigir més atenció als autònoms i professionals lliberals, en especial als mutualistes, que anaven quedant al marge dels ajuts inicials impulsats tant per la Generalitat com pel Govern de l’Estat. En el cas del nostre col·lectiu, a més, sent conscients que la majoria dels professionals estan adscrits a aquesta modalitat alternativa.

Volem destacar la bona interlocució que hem mantingut amb el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, amb qui ens vam reunir per transmetre-li la nostra preocupació per aquesta situació de clara discriminació. En paral·lel, també vam tenir converses amb la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Import de l’ajut i persones beneficiàries
S’estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al RETA o bé en règims alternatius a aquest (en el nostre cas, l’HNA), tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre les que són autònomes i les contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de 3.

Terminis i requisits essencials per acollir-s’hi
Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a partir de dilluns dia 9 de novembre a les 9 h, i el termini finalitzarà el divendres 20 de novembre a les 15 h, o quan s’esgoti la partida pressupostària destinada (que és de 20 milions d’euros).

L’ajut s’atorgarà en un pagament únic i, entre d'altres requisits, la persona sol·licitant ha d'estar d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020 i, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2020.

Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través del Canal Empresa, on trobareu el formulari específic de la convocatòria. Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat de sol·licitud i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, sòcia d'una microempresa o d'una cooperativa.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'un mes comptat des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu. La resolució de concessió de l'ajut es notifica mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Si teniu dubtes, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon d'Atenció a l'Arquitecte: 93 306 78 03


Més informació i enllaços d'interès

Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, amb la informació, requisits i documentació a presentar

Decret Llei 39/2020, de 3 de desembre publicat al DOGC


Departament de Treball de la Generalitat: ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Preguntes freqüents web Generalitat 5/11/2020
Tornar