Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Modificació puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el 16 de març de 2023, ha acordat aprovar inicialment la Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa pública, així com també suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències i/o comunicats i/o assabentats en els termes detallats a l’expedient. 

Els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura en l’expedient (Exp. núm. 22PL16946), i el termini de suspensió serà com a màxim de dos anys, a comptar des de l'endemà de la publicació de l’anunci al BOPB del 3 d'abril

Queden suspeses: 
· 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
· l’atorgament de llicències i/o comunicats i/o assabentats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la suspensió de les llicències i/o comunicats per a la tramitació i aprovació de la Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona”. 

Queden excloses de la suspensió: 
· l’atorgament de llicències d’obres sol·licitades 
· els comunicats i assabentats presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’acord adoptat per la Comissió de Govern.  

L’acord precisa que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment. 

L’expedient estarà sotmès a informació pública fins al 3 de maig de 2023. 

La consulta dels documents aprovats es pot fer electrònicament, al Portal d'Informació Urbanística, introduint el número d’expedient (22PL16946) al camp “Cerca de planejament”, o bé presencialment al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, contactant amb Atenció en Línia.

Consulta l'anunci publicat al BOPB del 3 d' abril de 2023.
 

20/04/2023
Tornar