Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Decret sobre seguretat industrial d'establiments, instal·lacions i productes

El Col·legi d'Arquitectes en relació al nou Decret sobre seguretat industrial d'establiments, instal·lacions i productes

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Tal com es va informar al web del COAC, el passat 9 de novembre es va publicar al DOGC el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que va entrar en vigor el dia 29 de novembre.

El Decret es conforma d’una part general (83 articles) i 12 Instruccions Tècniques addicionals en les quals es tracten les diferents instal·lacions de seguretat industrial (electricitat, gas, ascensors, incendis, etc.)

Després d'estudiar el contingut del Decret, el COAC vol donar a conèixer les seves afectacions, així com les accions que ha emprès envers aquesta reglamentació, entenent que la Generalitat de Catalunya, en la seva funció reguladora, ha de vetllar perquè les normatives que promou tinguin una finalitat clara i siguin conegudes i fàcilment aplicables, aspectes als quals no s’adapten alguns dels continguts del Decret.

Aquesta reglamentació té la finalitat de desplegar la Llei 9/2014¹, on es fixen les característiques essencials del model de gestió de la seguretat industrial a Catalunya, els requisits i les obligacions aplicables als agents de la seguretat industrial, així com les funcions de control de l’Administració (potestat inspectora i sancionadora). Tal com recull la nota de premsa del Govern, amb aquest Decret es regula el desplegament i es concreten les condicions generals per permetre la completa operativitat del model.

No obstant, més enllà dels aspectes de tramitació de les instal·lacions de seguretat industrial, el Decret es materialitza amb un ampli desplegament d’obligacions (documentals, de tramitació, d’incorporació de noves mesures de seguretat addicional, etc.) per a les instal·lacions habituals dels edificis, inclòs els edificis d’habitatges, amb un termini d’implementació massa curt. L’entrada en vigor de les noves obligacions es fixen, a partir de la data de publicació en el DOGC, en 20 dies, 3 mesos o 6 mesos en el millor dels casos, segons la instal·lació de què es tracti (consulteu la taula resum).

Tot i que el COAC pugui estar d’acord en implementar les mesures i procediments necessaris que afavoreixin i millorin la seguretat de les instal·lacions en els edificis, es considera que aquests terminis d’entrada en vigor són massa curts i comporten una impossibilitat d’aplicació degut a:

-  Manca de temps per a la difusió i coneixement de les obligacions per part dels titulars de les instal·lacions i la resta d’agents implicats.

- Manca de claredat dels nous requisits tècnics i discrepàncies amb altres normatives d’àmbit estatal o català (REBT, D.67/2015²)  provocant inseguretat jurídica, tant a la ciutadania com als tècnics que l’han d’aplicar.

- Els terminis fixats per a l’entrada en vigor estan mancats de concreció per als arquitectes en el seu exercici de la professió. S’ha obviat el funcionament legal del procés edificatori al no tenir en consideració que, en general en el procés de construcció, la normativa d’aplicació va associada a la data de la sol·licitud del corresponent permís administratiu i tampoc s’ha tingut en compte el temps necessari per a l’execució de l’obra.

Actuacions del Col·legi d'Arquitectes
Davant d’una normativa que deixa tant als tècnics com a la ciutadania amb inseguretat jurídica en alguns aspectes, el COAC està realitzant les següents accions per tal de sol·licitar una ampliació dels terminis d’aplicació per fer-ne la difusió necessària així com una revisió per introduir els aclariments que garanteixin la seva aplicació de forma segura.

- Reunió amb el Síndic de Greuges per tal de posar en coneixement la situació d’aquesta i altres reglamentacions que dificulten l’exercici de la professió en les condicions adequades.

- Interposició d’un recurs contenciós administratiu contra aquet Decret.

- Escrit al Subdirector General de Seguretat Industrial, sol·licitant  els aclariments necessaris per a la seva correcta aplicació.

Així mateix, i a l’espera de les corresponents respostes, s’ha optat per no incorporar el D.192/2023 al llistat de normativa de l’OCT.

27/02/2024
Tornar