Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Ortofotomapa. Pla Director Urbanístic Metropolità

Aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità i suspensió de llicències

Imatge: 
Servei de Redacció del Pla Director. Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques. Àrea Metropolitana de Barcelona

El 21 de març de 2023, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com també suspendre l'atorgament de llicències en els àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que s’annexa a l’anunci de l’AMB.

L’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l’expedient (Exp. núm. 900511/19), i el termini de suspensió és de dos anys, a comptar des de l'endemà de la publicació de l’anunci al BOPB del 3 d'abril, en tot l'àmbit afectat pel PDUM.

Queden suspeses:
· la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització.

· l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

Queden exclosos de la suspensió:
· els instruments o atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

L’expedient estarà sotmès a informació pública fins al 30 d’octubre de 2023.

La consulta dels documents aprovats es pot fer a través del web de l'AMB.

Durant el període d’informació pública, l’expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics. En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

Consulta l'anunci publicat al BOPB del 3 d'abril de 2023.

13/04/2023
Tornar