Pròrroga de llicències

S'amplia el termini de pròrroga de llicències d'obres aturades per la crisi

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que inclou una nova pròrroga extraordinària de llicències d’obres ja caducades.  La norma va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2019.

Situacions en les quals es pot sol·licitar pròrroga
Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge anterior a la normativa aplicable, poden sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge aplicable resulta inviable econòmicament.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

Terminis previstos
Les persones titulars d'aquestes llicències disposen d'un termini d'1 any a partir de l'entrada en vigor del Decret Llei per sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. Per la seva banda, el termini màxim de pròrroga de les llicències serà el 31 de desembre de 2022.

Transcorreguts aquests terminis sense haver presentat la sol·licitud, o bé sense haver finalitzat les obres autoritzades, els titulars restaran obligats a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposaran de màxim 1 any.

A més de modificar la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret també modifica la Llei del dret a l'habitatge i la Llei de l'arquitectura, i haurà de ser ratificat en 30 dies per el Parlament de Catalunya.

Notícia vinculada:
Publicat el nou Decret Llei de la Generalitat sobre mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que modifica la Llei de l’arquitectura
 
Publicació al DOGC:
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

7/01/2020
Tornar